Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen van Praktijk AT Circle of Life (verder te noemen de praktijk)

1. Algemeen

De praktijk zal de behandelingen  naar beste kunnen uitvoeren. De duur van de behandeling kan variëren en wordt bepaald in overleg met de cliënt. De behandelingen helpen bij de ondersteuning van een genezingsproces, maar kunnen nooit ter vervanging dienen van een medische behandeling. De praktijk kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijke klachten die ontstaan tijdens of na de behandeling. De praktijk behoudt zich te allen tijde het recht voor de tarieven en de algemene voorwaarden te wijzigen.

2. Aanmelden/aansprakelijkheid

Aanmelden voor een behandeling geschiedt na telefonische of persoonlijke aanmelding of via het e-mail adres vermeld op de website. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat de heen en terugreis, evenals de deelname aan een behandeling geheel voor eigen risico is. Evenals het oplopen van lichamelijk/geestelijk letsel als gevolg van deelname aan een behandeling. De praktijk is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

3. Gezondheid

Een behandeling wordt gegeven met als doel ontspanning en reduceren van stress om herstel te bevorderen. Een behandeling is geen vervanging voor een medische of psychologische diagnose of behandeling. In het kader van een behandeling zal geen medische diagnose worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven en/of toegepast worden. Raadpleeg altijd een arts bij langdurige lichamelijke of psychische klachten.

4. Annulering

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd worden. De annulering dient telefonisch en/of via email gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de praktijk gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.

5. Betaling

De praktijk vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar in de praktijk en op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling te voldoen in contanten of via overmaking via bank. Trajecten dienen in een keer vooruit betaalt te worden.  In de praktijk is geen pin mogelijk. 

6. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de praktijk vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de praktijk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De praktijk neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. De praktijk behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De praktijk zal gegevens van cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.

7. Geheimhouding

De praktijk is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, de Praktijk verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. De behandelingen die worden gegeven, hebben niets met erotiek en/of seks te maken. Ernaar vragen wordt niet op prijs gesteld. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de praktijk het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren.

9. Klachten

Indien u een klacht heeft over de dienstverlening van de praktijk, dan kunt u dit persoonlijk aan de eigenaar van de praktijk, Amra Tabak kenbaar maken. Samen zullen we naar een oplossing zoeken.

Instagram